ด่วน..! กระทรวงแรงงานเปิดโอกาส ให้รับงานไปทำที่บ้าน แถมมีทุนให้กู้สูงสุด 200,000 บาท

ซึ่งลักษณะของงานจะเป็นงานที่ไม่ใช้เทคโนโลยีซับซ้อนในการผลิต ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้แรงงานคนทำการผลิตมากกว่าเครื่องจักร ส่วนใหญ่เป็นการผลิตในครัวเรือน เพื่อให้มีอาชีพ มีรายได้ และสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เปิดโอกาสให้ผู้รับงานไปทำที่บ้านกู้เงินจากกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน โดยสามารถกู้ได้ทั้งแบบกลุ่มบุคคลและบุคคล แบบบุคคลวงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท กลุ่มบุคคลวงเงินกู้ ไม่เกิน 200,000 บาท อัตราดอกเบี้ยต่ำ ร้อยละ 3 ต่อปี เผยปล่อยกู้ไปแล้วกว่า 300 กลุ่ม สร้างรายได้กว่า 119 ล้านบาท

นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับแรงงานนอกระบบ เน้นสร้างหลักประกันทางสังคม เพื่อให้มีอาชีพ มีรายได้ และสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ ซึ่งกรมการจัดหางานได้มีการส่งเสริมอาชีพให้กับแรงงานนอกระบบ

โดยส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน ซึ่งเป็นการจ้างงานรูปแบบหนึ่งที่ผู้จ้างงานส่งงานให้กับผู้รับงานไปทำที่บ้าน เพื่อทำการผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม หรือแปรรูปสิ่งของหรือผลิตภัณฑ์

เมื่อทำเสร็จจะส่งคืนสิ่งของหรือผลิตภัณฑ์ให้ผู้จ้างงาน โดยได้รับค่าตอบแทนจากผู้จ้างงาน ซึ่งลักษณะของงานจะเป็นงานที่ไม่ใช้เทคโนโลยีซับซ้อนในการผลิต ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้แรงงานคนทำการผลิตมากกว่าเครื่องจักร ส่วนใหญ่เป็นการผลิตในครัวเรือน นอกจากนี้ กรมการจัดหางานยังสนับสนุนเงินกู้จากกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านอีกด้วย ซึ่งเป็นกองทุนหมุนเวียนเพื่อให้ผู้รับงานไปทำที่บ้านได้กู้ยืมไปซื้อวัตถุดิบ อุปกรณ์การผลิตหรือขยายการผลิต สร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน


คุณสมบัติของผู้กู้เพื่อรับงานไปทำที่บ้าน มีดังนี้

*แบบบุคคล
-มีผลการดำเนินการและมีรายได้จากการรับงานไปทำที่บ้าน
-หรือมีหลักฐานการรับงานไปทำที่บ้านจากผู้จ้างงาน
-มีทรัพย์สินหรือเงินทุนไม่น้อยกว่า 5,000 บาท
-ให้วงเงินกู้สำหรับบุคคลไม่เกิน 50,000 บาท ระยะเวลาชำระคืน 2 ปี

*แบบกลุ่มบุคคลที่จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางาน
-จะต้องมีทรัพย์สินหรือเงินทุนในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มรวมกันไม่น้อยกว่า 10,000 บาท
-มีวงเงินกู้ไม่เกิน 200,000 บาท
-กรณีกู้ 50,000-100,000 บาท ระยะเวลาชำระคืน 4 ปี
-กรณีกู้ 100,001-200,000 บาท ชำระคืน 5 ปี
โดยทั้งสองแบบ มีอัตราดอกเบี้ยต่ำร้อยละ 3 ต่อปี และมีระยะเวลาพักชำระหนี้ เงินต้นไม่เกิน 4 เดือน

นายวรานนท์ กล่าวอีกว่า ตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบันมีกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านที่จดทะเบียนกับกรมการจัดหางาน จำนวน 641 กลุ่ม สมาชิกจำนวน 5,462 คน ปล่อยกู้เงินกองทุนฯแล้ว จำนวน 340 กลุ่ม เป็นเงิน 31,201,000 บาท สร้างรายได้ให้กับผู้รับงานไปทำที่บ้านไม่ต่ำกว่าปีละ 119,340,000 บาท

หากผู้รับงานไปทำที่บ้านใดสนใจ
สามารถไปจดทะเบียนหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ในท้องที่ที่เป็นที่ตั้งสถานที่รับงานของตน หรือโทร.สายด่วนกรมการจัดหางาน 1694.

ในโอกาสนี้จึงขอความร่วมมือ ให้พี่น้องช่วยบอกต่อประชาสัมพันธ์ และแชร์ข่าวสารนี้ออกไป เพื่อส่งเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตรแก่แรงงานภาคการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติให้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพ/อาชีพเสริม ส่งเสริมกลุ่มอาชีพอิสระ/ผู้รับงานไปทำที่บ้านให้ยกระดับองค์ความรู้และทักษะฝีมือจากแรงงานไร้ฝีมือเป็นแรงงานมีฝีมือ และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

แหล่งที่มา: กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
เรียบเรียงโดย :เพจอีสานวันนี้

โปรดแชร์ไป.. เพื่อให้คนไทยทุกคนมีงานทำ และมีรายได้มั่นคงเพิ่มขึ้น

Facebook Comments